Onderzoek

 • Weet u wat u aan personeel in huis heeft/in huis haalt?
 • Weet u wat uw vertegenwoordigers de hele dag uitvoeren?
 • Heeft u twijfels bij de claim die uw verzekerde heeft ingediend?
 • Hoe veilig zijn uw processen en procedures?
 • Hoe komt u aan die kasverschillen en voorraadverschillen?
 • Hoe kan het dat uw producten ver onder de reguliere prijs worden aangeboden?
 • Hoe kunt u uw werknemer verantwoord confronteren met uw verdenkingen?
 • Hoe kan de concurrent plotseling over uw vertrouwelijke informatie beschikken?

Et cetera ……

Zaken die binnen uw bedrijf of organisatie kunnen spelen, zijn mogelijk op te lossen. 
In het menu met onze diensten treft u wellicht een voorbeeld dat aansluit bij uw situatie. 
Wanneer u een probleem heeft dat u met ons wilt bespreken, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor. Onze deskundige rechercheurs en adviseurs zullen u graag van advies voorzien.

Alimentatie Onderzoek

U betaalt al geruime tijd periodiek een flink bedrag aan alimentatie aan uw ex-partner. 
U vermoedt echter dat zij/hij inmiddels samenwoont met een nieuwe partner en/of aanmerkelijk hogere inkomsten geniet.

In dergelijke gevallen kunnen er mogelijkheden bestaan om de alimentatieverplichting te reduceren of zelfs op nihil te laten bepalen. (geldt niet voor kinderalimentatie) 

U moet daarvoor wel bewijsbaar kunnen (laten) maken dat men een economische eenheid vormt, een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd en dat sprake is van een duurzame affectieve relatie met de nieuwe partner. (art 1:160BW)

Door achtergrondonderzoek, observatie en interviews kan Bureau Nagtegaal & Monsieurs doorgaans bewijsbaar maken ofaan die elementen van samenwoning wordt voldaan en of de ex-partner aanmerkelijk hogere inkomsten geniet dan ten tijde van de Beschikking is vastgesteld in de draagkrachtberekening. Van de bevindingen wordt een rapportage vervaardigd die kan worden gebruikt bij een eventueel te starten procedure.

Indien u meer informatie wenst omtrent deze vorm van onderzoek, neemt u dan contact op met het kantoor van Bureau Nagtegaal & Monsieurs. Wij informeren u dan graag vrijblijvend omtrent de mogelijkheden in uw specifieke omstandigheid.

Buitenland onderzoek                 

U heeft een probleem dat zich uitstrekt tot bijvoorbeeld Scandinavie, Azie, Afrika of Zuid-Amerika. U wilt dat ter plaatse onderzoek wordt verricht naar zaken die u en/of uw organisatie benadelen of bedreigen.

U kunt in dergelijke gevallen met een gerust hart een beroep doen op Bureau Nagtegaal & Monsieurs. Door de ruime internationale ervaring van onze rechercheurs, gaan voor hen veel deuren in “vreemde landen” open, die voor anderen gesloten blijven. De rechercheurs van Bureau Nagtegaal & Monsieurs zijn al actief geweest in alle continenten en hebben daardoor een uitgebreid netwerk opgebouwd waarop wij een beroep kunnen doen bij de voorbereiding en uitvoering van onze projecten in het buitenland.

Alvorens een onderzoek definitief te starten wordt door Bureau Nagtegaal & Monsieurs een haalbaarheids onderzoek uitgevoerd, met inachtneming van nationale- en internationale wetgeving en gebruiken.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden van internationaal onderzoek, neemt u dan contact op met het kantoor van Bureau Nagtegaal & Monsieurs. Wij zullen u graag vrijblijvend nader informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Controle werkzaamheden (buitendienst)

U verneemt klachten over uw medewerker buitendienst of u twijfelt aan de urenverantwoording van uw medewerker(s). Ondanks het grote aantal uren dat men buiten actief is, valt de omzet uiteindelijk erg tegen. De rekeningen van de brandstof leverancier zijn niet in verhouding met de behaalde resultaten.

U wilt weten wat men daadwerkelijk uitvoert als men buiten het kantoor verblijft.

Door dynamische observatie kan Bureau Nagtegaal & Monsieurs vaak exact in beeld brengen welke adressen de medewerkers bezoeken en wat uw personeel uitvoert als men buiten het kantoor is.

Van de bevindingen wordt desgewenst een uitgebreide rapportage geproduceerd.

Mocht u meer willen weten over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met het kantoor van Bureau Nagtegaal & Monsieurs. Wij zullen u dan graag vrijblijvend nader informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

CV controle

U heeft een vacante positie binnen uw bedrijf. U heeft een kandidaat op het oog die uitermate geschikt lijkt voor deze positie. Zijn CV klinkt als een klok dus u denkt een lot uit de loterij in handen te hebben.

Is deze kandidaat wel zo goed en geschikt als het lijkt?

Het upgraden en verfraaien van het CV is een veel voorkomende fraudevorm. Het weglaten van voormalige werkgevers met wie men vervelende ervaringen heeft gehad, het vermelden van opleidingen en ervaringen die nimmer hebben plaatsgevonden, etc, etc. Men vermeldt niet graag werkgevers op het CV door wie men ontslagen is n.a.v. bijvoorbeeld diefstal, verduistering of anderszins.

Bureau Nagtegaal & Monsieurs kan u in dergelijke selectieprocedures van dienst zijn door de aangeleverde CV gegevens onafhankelijk en objectief te controleren. Op die manier weet u immers wat voor vlees u in de kuip heeft, alvorens definitief een besluit te nemen. U voorkomt daarmee mogelijk grote problemen voor uw bedrijf.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van onderzoek, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij informeren u graag vrijblijvend omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Digitaal Onderzoek

We leven in een digitaal tijdperk. Haast alle bedrijfsgegevens worden digitaal opgeslagen, verwerkt en doorgestuurd (intranet, internet, e-mail).. Om ook digitaal bewijsmateriaal te onderzoeken kan Bureau Nagtegaal & Monsieurs u vaak van dienst zijn.

Veelal kunnen deze gegevens, vrij eenvoudig en zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar, worden gekopieerd en oneigenlijk worden gebruikt. Hierdoor kan voor de eigenaar op diverse gebieden grote schade ontstaan. Ook op andere aspecten biedt digitaal sporenonderzoek een aanvulling op het onderzoek.

Door gebruikmaking van de nieuwste technieken, kan Bureau Nagtegaal & Monsieurs u vaak van dienst zijn om dergelijke malversaties op te sporen en te herleiden naar de veroorzaker.

Verder kan veelal worden vastgesteld naar welk adres de digitale gegevens zijn verzonden. Bijna altijd worden sporen nagelaten bij de bewerking/verwerking van digitale gegevens. 

Ter voorkoming van herhaling van dergelijke zaken, kunnen wij u adviseren in de beveiliging van uw digitale systemen en documenten.

Indien u meer informatie wenst over deze dienstverlening, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u dan graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie

(interne) Diefstal/verduistering uit uw bedrijf

De geregistreerde verkopen kloppen niet met de nog aanwezige voorraad of er worden opvallend veel transacties terug geboekt in het kassasysteem. U vermoedt dat er wordt gefraudeerd binnen uw bedrijf en dat daardoor derving ontstaat. Er ontstaat onrust onder het personeel doordat niemand elkaar nog echt kan vertrouwen.

Door onderzoek van de administratie, in combinatie met interviews, achtergrondonderzoeken, heimelijk camera toezicht, observatie, etc, kan Bureau Nagtegaal & Monsieurs vaak duidelijk maken waar of bij wie de oorzaak van deze vervelende vorm van derving ligt.

De bevindingen uit dit onderzoek worden verwoord in een rapportage die kan worden gebruikt in een eventuele procedure. Wij zijn u graag van dienst met deskundig advies omtrent de arbeidsrechtelijke afhandeling.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van onderzoek, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifiek situatie.

(extended) Due diligence

(uitgebreide)gepaste waakzaamheid

U overweegt een overname of een omvangrijke investering in een externe onderneming. Alvorens dergelijke stappen te zetten, wilt u zich vanzelfsprekend goed laten informeren. In bepaalde transacties is wettelijk vereist dat u “gepaste waakzaamheid” (due diligence) betracht, alvorens definitieve besluiten te nemen.

In dergelijke besluitvormingen kan Bureau Nagtegaal & Monsieurs u van dienst zijn door een zogenaamd “extended due diligence” onderzoek voor u uit te voeren. Hierbij wordt onder andere in kaart gebracht:

 • De integriteit van de betreffende onderneming en diens management
 • De financiële positie van de onderneming op dit moment en in het verleden
 • De fraudegevoeligheid van de betreffende onderneming en diens management
 • Algehele risico inschatting van de transactie

Voor vragen omtrent dergelijke onderzoeken kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
Wij zullen u graag vrijblijvend nader informeren omtrent de mogelijkheden.

Interview / Getuigenverhoor

U heeft een vervelende situatie binnen uw bedrijf waarbij diverse personen mogelijk betrokken zijn. De betreffende personen dienen deskundig en door een onafhankelijk instituut te worden geïnterviewd. U wilt dit niet door een van uw eigen medewerkers laten doen, doordat dan de schijn van betrokkenheid en subjectiviteit al snel aanwezig is.

U kunt in dergelijke gevallen een beroep doen op Bureau Nagtegaal & Monsieurs. Onze rechercheurs zijn allen zeer bedreven in de diverse technieken van interview en verhoor. In de uitvoering zal worden gewerkt met oog voor de toekomstbelangen van het bedrijf en de daarin werkzame personen en conform de geldende gedragscodes. Met de opdrachtgever zal een verhoorplan worden besproken, alvorens met de interviews aan te vangen.

De rechercheurs van Bureau Nagtegaal & Monsieurs hebben hun jarenlange ervaring kunnen opdoen in recherche afdelingen van politie en marechaussee en in het particuliere onderzoek.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

 

 

Letselschade fraude

Door een (vermeend) ongeval claimt iemand een schadevergoeding wegens verlies van verdienvermogen of anderszins.

Het vermoeden bestaat dat de eisende partij desondanks werkzaamheden en/of activiteiten verricht die niet verenigbaar zijn met het ziektebeeld en/of het vermeende letsel. 

Er doen geruchten de ronde dat hij/zij zich actief ophoudt op sportvelden en dat fysieke arbeid wordt verricht bij derden.

Bureau Nagtegaal & Monsieurs kan u in dergelijke gevallen van dienst zijn door observatie-werkzaamheden, interviews en achtergrondonderzoek. Daardoor kan worden vastgesteld of desbetreffende persoon werkelijk in de benoemde mate beperkt is door het (vermeende) letsel of dat deze zich dusdanig fysiek kan inspannen dat dit in strijd moet worden geacht met het betreffende letsel.

In dergelijke onderzoeken worden, waar mogelijk, video- en foto-opnamen gemaakt die kunnen dienen ter ondersteuning van de bevindingen. De bevindingen zullen worden verwoord in een procedurebestendige rapportage.  Dit bewijsmateriaal kan in een juridische procedure worden gebruikt.

Wanneer u meer informatie wenst over deze vorm van onderzoek, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zijn graag bereid u daarbij vrijblijvend nader te informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Merkfraude-Parallel verkoop

U verneemt dat uw producten aanmerkelijk goedkoper worden aangeboden op plaatsen waar deze eigenlijk niet zouden kunnen worden verkocht. Uw producten worden aangeboden door niet geregistreerde leveranciers. Uw exclusieve producten worden tegen dumpprijzen aangeboden op markten en braderieën. 

Wordt uw merkartikel gekopieerd of is sprake van parallel verkoop?

In dergelijke gevallen kan Bureau Nagtegaal & Monsieurs u van dienst zijn. Door onze ruime ervaring op dit gebied in combinatie met een zeer uitgebreid internationaal netwerk, kunnen wij de gehele routing van de betreffende goederen nalopen, vaak tot de plaats van productie. 
Op die manier krijgt u in beeld waar de betreffende goederen vandaan komen en wie belang hebben bij deze frauduleuze handelsvorm. 

U kunt daardoor uw belangen beschermen tegen deze vorm van oneerlijke concurrentie.
Wij werken daarin nauw samen met lokale-, regionale- en landelijke overheidsdiensten ter bestrijding van merkvervalsing.

Indien u meer informatie wenst over deze dienstverlening, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u dan graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie

Mystery guest (shopping) onderzoek

U wilt laten onderzoeken of uw personeel werkt conform de gemaakte afspraken en vastgestelde procedures of u wilt toetsen of uw personeel met gepaste klantvriendelijkheid werkt.

In dergelijke gevallen kan Bureau Nagtegaal & Monsieurs u van dienst zijn door de inzet van mystery guests/shoppers.

Door als bezoeker/klant de locaties van onze opdrachtgevers te bezoeken en enkele aankopen te doen, kan worden gecontroleerd of men werkt volgens de vastgestelde (kassa) procedures en kan worden getoetst hoe servicegericht en klantvriendelijk men zich gedraagt.

Van de bevindingen wordt een rapportage geproduceerd die kan dienen ter verbetering van de werkwijze en eventuele aanscherping van de procedures.

Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden van deze dienstverlening, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij bespreken met u dan graag vrijblijvend de mogelijkheden voor uw organisatie.

Onrechtmatig ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is vaak een doorn in het oog van iedere werkgever. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Poortwachter, zijn de werkgeverskosten hieromtrent opgelopen doordat de werkgever diverse verplichte acties dient te ondernemen. Het is daarom extra frustrerend wanneer een werknemer zich onterecht ziek meldt.

U vermoedt dat de werknemer die zich ziek heeft gemeld, elders aan het werk is. U heeft vernomen dat de zieke werknemer gewoon doorgaat met zaalvoetballen en tennissen.
Onder het overige personeel ontstaat op die manier een verhoogde werkdruk en een verminderde arbeidsvreugde, los van het feit dat u de zieke werknemer gewoon doorbetaalt. 
In dergelijke gevallen kan Bureau Nagtegaal & Monsieurs u van dienst zijn door statische- en dynamische observatie toe te passen op de betreffende medewerker. Op die manier krijgt u exact in beeld op welke wijze de medewerker zich beweegt tijdens zijn “ziekte”. Waar mogelijk zullen wij onze bevindingen ondersteunen door de productie van video- en foto opnamen.

Ook wanneer daarbij kan worden vastgesteld dat de betreffende werknemer daadwerkelijk ziek is, is de werkgever gebaat bij een onderzoek. Op die manier kan de werkgever immers met een gerust hart de werknemer doorbetalen.

Van de bevindingen wordt door ons een procedurebestendige rapportage vervaardigd.

Indien u vragen heeft over deze vorm van onderzoek, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u graag vrijblijvend nader informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Overtreding Concurrentiebeding

Uw voormalig (commercieel) werknemer is kennelijk actief in dezelfde branche als u en overtreedt daarmee het concurrentie beding dat u samen bent overeengekomen.

Om in een eventuele procedure sterk voor de dag te komen, zult u dit hard moeten maken door bewijzen aan te voeren van deze overtreding.

Door observatie, foto- en videobeelden, testaankopen, e-mail verkeer en gesprekken, kan doorgaans worden vastgesteld of betreffende ex-medewerker de overeenkomst heeft geschonden. Bureau Nagtegaal & Monsieurs kan u daarmee van dienst zijn.

Van deze bevindingen wordt een procedure bestendige rapportage vervaardigd die kan worden ingezet in een eventuele civiele partijstelling.

Indien u vragen heeft omtrent deze vorm van onderzoek, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u dan graag vrijblijvend nader informeren over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Penetratie test

U heeft een mooi bedrijf en heeft inmiddels de nodige maatregelen getroffen ter beveiliging van uw organisatie. U wilt echter weten of uw beveiliging op alle fronten voldoet. Uw kantoren moeten voor onbevoegden ontoegankelijk zijn, uw server moet onbenaderbaar zijn voor onbevoegden, de vitale delen van uw bedrijf moeten voor eenieder onbereikbaar zijn, het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers dient te leven, etc.

Voor een test van de algehele beveiliging van uw organisatie of delen daarvan, kan Bureau Nagtegaal & Monsieurs u van dienst zijn. Onze ervaren rechercheurs zullen daarbij trachten zo diep mogelijk te penetreren in uw bedrijf. Zij zullen daarbij in de huid kruipen van potentiële indringers. Tijdens de penetratie test wordt fotomateriaal verzameld ter ondersteuning van de bevindingen. Door onze specialisten op het vlak van digitale recherche, zal worden getracht uw server oneigenlijk te benaderen en bedrijfsgegevens te verkrijgen.

Van de bevindingen wordt een rapportage vervaardigd met aanbevelingen ter verbetering van de processen en bouwkundige- en elektronische beveiligingsmaatregelen. Op deze wijze kunt u controleren of uw beveiliging echt op het gewenste niveau is en kunt u deze, waar nodig,  aanpassen en verbeteren.

Indien u meer informatie wenst omtrent de penetratie test, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden voor uw specifieke situatie.

Screening personeel

(pre-employment check)

Weet u echt wat u in huis heeft?

De basis van uw onderneming is deskundig en vooral betrouwbaar personeel!
U kunt grote problemen voor uw bedrijf voorkomen door bestaande- en vooral nieuwe werknemers te laten screenen alvorens deze mensen op posities te plaatsen waar zij schade kunnen toebrengen aan uw organisatie.

Na een gedegen onderzoek naar de achtergronden, huidige positie en CV van de kandidaat, kan door u een weloverwogen beslissing worden genomen omtrent een eventuele bevordering of tewerkstelling. Afhankelijk van de risicobepaling van de beoogde positie, wordt bepaald welke vorm van screening dient te worden toegepast. Bureau Nagtegaal & Monsieurs kan u daarbij een aantal niveaus van screening aanbieden.

Wij maken daarbij gebruik van een aantal bronnen en zeer moderne geautomatiseerde testmethodieken.

Indien u meer informatie wenst over deze vormen van onderzoek, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u dan graag vrijblijvend nader informeren omtrent het nut, de noodzaak en de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Toedrachtonderzoek

Jaarlijks wordt voor enorme bedragen gefraudeerd in verzekeringsclaims. Hierdoor is het voor verzekeraars van groot belang om op deskundige en vooral objectieve wijze bepaalde schade-evenementen te laten onderzoeken. Een onderzoek dient daarbij het belang van de verzekeraar en van de verzekerden. Er wordt namelijk onderzoek verricht naar de ware toedracht van een evenement.

Afhankelijk van de aard en de omvang van een onderzoek, wordt gekozen voor tactisch- en/of technisch onderzoek. In bepaalde schadegevallen kan een digitaal onderzoek van toegevoegde waarde zijn bij het nasporen van de toedracht, een motief of andere zaken.

De onderzoekers en observanten van Nagtegaal & Monsieurs kunnen allen bogen op een zeer ruime ervaring in toedrachtonderzoek voor de Markt Financiële Dienstverlening. Nagtegaal & Monsieurs conformeert zich bij de uitvoering van onderzoeken onverkort aan de Privacy gedragscode en de Gedragscode particulier onderzoek van het Verbond van Verzekeraars.

Tactisch onderzoek

Het tactisch onderzoek in schadegevallen bestaat onder meer uit een onderzoek op de schadelocatie, het interviewen van de verzekeringnemer, betrokkenen en getuigen, deskresearch, en vergaren van randinformatie. Het bepalen van de tactische gang in een onderzoek en de samenwerking met collegae en externe partijen zijn van groot belang voor het welslagen van een zaak.

Observatie

In bepaalde schadegevallen dient te worden vastgesteld hoe bepaalde zaken en/of gedragingen zich verhouden tot de geclaimde schade. Zo kan in geval van letselschade, van belang zijn om vast te stellen hoe de gedragingen van een verzekerde zich verhouden tot het gemelde letsel en de (fysieke) beperkingen die daaraan zouden zijn verbonden. In dergelijke gevallen kan statische- en/of dynamische observatie een uitkomst zijn. Voorafgaand aan de inzet van een dergelijk onderzoeksmiddel dient te allen tijde een toetsing op proportionaliteit en subsidiariteit plaats te vinden.

Observaties worden altijd uitgevoerd door ervaren observanten met gebruikmaking van de nieuwste en meest efficiënteverbindingsmiddelen, voertuigen, foto- en videoapparatuur.

Technisch onderzoek

Een technisch onderzoek kan van belang zijn om de technische oorzaak en het verloop van bepaalde evenementen te verduidelijken. Dergelijke onderzoeken dienen doorgaans ter ondersteuning van een tactisch onderzoek in brandschades, inbraken, verkeersschades, reconstructies en malfuncties van machines. In de beoordeling van veiliggestelde monsters, wordt samengewerkt met diverse vooraanstaande laboratoria.

Samenwerking in toedrachtonderzoek

Door Nagtegaal & Monsieurs wordt dagelijks samengewerkt met schade-experts, politie,
re-integratiedeskundigen, brandweer, advocaten, schadebehandelaars, en collega onderzoekers.

Door het onderhouden van een breed netwerk kan efficiënt en snel worden geschakeld in de diverse onderzoeken.